วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ๋อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 - เขตตำบลกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้นั่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อสมุด/ปากกาลูกลื่น/ปากกาเคมี ในการฝึกอบรม ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติกลุ่มด้านอาชีพในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างถ่ายเอกสารสีประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่มโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง