วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ขุดตัก หมายเลขทะเบียน ตฒ 1805 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง