วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 478-59-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค 2482 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายบุคคลช่วยเหลืองานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง