วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ตามเทศบัญญัติงบปะมาณ ปี 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 ตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตาด
2  พ.ค. 2561
เหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม