วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อผ้าประดับของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 9613 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (เส้นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง