วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 เครืื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เย็นของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานก่อสร้างฐานรับถังน้ำและวางท่อระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง