วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างจัดสถานที่ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมปํ๊มน้ำชนิดหอยโข่งระบบประปา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
กระเป๋าใส่เอกสาร ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี ๒๕๖๑
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแอร์ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ เทศบาลตำบลหนองตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ เทศบาลตำบลหนองตาด
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง