วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง