วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ เทศบาลตำบลหนองตาด
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุกรณ์ กระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้นำชุมชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบการกระจายน้ำสระหนองโสนหมู่ที่ 1 และคลองสำโรง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายและเอกสารผู้เข้าอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างป้ายโครงการ ในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง