วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการ ในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง