วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 055-61-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 9613 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง