วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด) และโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง