วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถแทร็กเตอร์ เลขทะเบียน ตฆ 1805 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดทำแผนมี่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวเคลือบมันเล่มเทศบัญญัติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้นั่ง) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีตามแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างค่าสถานที่โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเช่าอุปกรณ์ในการฝึกโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะสำหรับรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น