วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยังยืน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
เช่าฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยังยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง