วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อนมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด) และโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเมนบอร์ดของเครื่อง Noteb00k Accr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง