วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตาด
2  พ.ค. 2561
เหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
2  พ.ค. 2561
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างเหมาป้ายโครงการในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกทางเข้าสระน้ำหนองโสน-เขตบ้านโนนเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1ตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง