วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำ ป้ายรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเลเซอร์และแผ่น CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปสวนสัตว์นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างทำป้ายโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง จำนวนเด็กนักเรียน 39 คนๆ20 บาท จำนวน 72 วันทำการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)