วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้นั่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อสมุด/ปากกาลูกลื่น/ปากกาเคมี ในการฝึกอบรม ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติกลุ่มด้านอาชีพในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างถ่ายเอกสารสีประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่มโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างจัดสถานที่ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมปํ๊มน้ำชนิดหอยโข่งระบบประปา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
กระเป๋าใส่เอกสาร ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี ๒๕๖๑
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง