วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรตำบลหนองตาดสู่ความยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อควบคุมและป้องกันดรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง