วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
15  พ.ย. 2561
ซื้อชุดพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่อง DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้อชุดพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่อง DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง