วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถปฏิบัติการฉุกเฉิน(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันไห้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-52-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างจ้าเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง