วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมารถสองแถวเพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาดไปปลูกต้นไม้ละหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (เส้นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก) หมายเลข 416-59-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง