วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำ ป้ายรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเลเซอร์และแผ่น CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปสวนสัตว์นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างทำป้ายโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง