วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมต้านป้องกันโรคโควิต-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปริ้นและถ่ายเอกสารโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์เพื่อฝึกปฏิบัติในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำเอกสารการอบรม ในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง