วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 9613 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค 2482 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องสียงประจำสนามกีฬา/จัดสถานที่และดูแลสถานที่ให้พร้อมใช้งานทุกวัน ทำป้ายบอกคะแนน(สกอร์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตาดเกมส์?ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีนชื่อหมู่บ้านและหมายเลข สำหรับนักกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองตาดเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และแก้วพลาสติก ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองตาดเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองตาดเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/เอกสารสีพร้อมเข้าเล่มสูจิบัตรในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองตาดเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองตาดเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง