วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
จ้างบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเลื่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายบุคคล (ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง