วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
ซื้อควบคุมและป้องกันดรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปีกฝาย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง