วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค 4482 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง