วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนกระจกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อต้นไม้และดินผสมปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารการอบรม ?วัยใสใส่ใจทำดี? พร้อมเข้าเล่ม ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อสมุด/ปากกา/ปากกาเคมี ในการอบรม ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง