วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงและจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล /เหรียญรางวัล /ขนมปิ๊บ ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง