วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสื่อเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-6817 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ของเทศบาลตำบลหนองตาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง