วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2562
ซื้อลังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 (เส้น 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 (เส้น 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง