วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อท่อส่งน้ำ ขนาด 6,8,10 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อแจกประชาชนตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง