วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่และดูแลสถานที่ให้พร้อมใช้งานทุกวัน และจ้างทำป้ายบอกคะแนน(สกอร์บอร์ด) จำนวน 3 ป้าย โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องสียงประจำสนามกีฬาพร้อมเวที โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตาดเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ และถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มสูจิบัตร 80 เล่มในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขนาด 1.3x3เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
15  พ.ย. 2561
ซื้อชุดพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่อง DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง