วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปีกฝาย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet M1120 MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง