วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมิเตอร์น้ำประปา หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมิเตอร์น้ำประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ประจำปีการศึกษาที่2/2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างขอจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเปิด/ปิด พร้อมบำรุงรักษาระบบน้ำประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเปิด/ปิด พร้อมบำรุงรักษาระบบน้ำประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง