วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกทางเข้าสระน้ำหนองโสน-เขตบ้านโนนเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1ตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง