วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรางรับน้ำ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านปีกฝาย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4
17  ก.ย. 2562
ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร สันกว้าง ขนาด 120 F โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างยานพาหนะเพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ไปอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถแทร็กเตอร์ เลขทะเบียน ตฆ 1805 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดทำแผนมี่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง