วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง