วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาพร้อมจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อเหรียญรางวัล/ขนมปี๊บ ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ/ป้ายถือขบวนพาเหรด ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 9613 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างป้ายห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
เหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวเคลือบมันเล่มเทศบัญญัติ ประจำปี 2562