วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำเอกสารการอบรม ในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อคีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ Wireless จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง