วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึกตามโครงการและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อไมรโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อกระเป๋ากู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และบัตรประจำตัวพนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. ของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค 2482 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง