วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะอันตราย 22 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถสองแถวเพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาดไปปลูกต้นไม้ละหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบการอบรมในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้และหญ้าแฝก ในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โชฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง