วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
ซื้อต้นไม้และหญ้าแฝก ในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างยานพาหนะ(รถสองแถวคันใหญ่) จำนวน 4 คัน เพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง