วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ช่างเขียนแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ช่างไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๒๐ ? บ้านมาบสมอ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโคกด่าน หมู่ที่ ๑๘ ถึง บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง