วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีตามแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
วัสดุ
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปหมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ FUJI รุ่น Docuprint CP 305 D จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถปฏิบัติการแุกเฉิน(กู้ชีพ) หมายเลขที่ทะเบียน นข 3258 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง