วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-59-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - 3000 และ Ltax - Gis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - 3000 และ Ltax - Gis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - 3000 และ Ltax -Gis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายบุคคล (ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ 1669 หมายเลขทะเบียน นข 3258 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง