วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
จ้างจ้าเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สมุด ปากกา กระเป๋า โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อกรอบรูปไม้ทองลายไทยสำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet M1120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง