วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายบุคคล ( ปฏิบัติงานดูแลสวนสาธารณะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560