วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการสร้างเครือข่ายตำบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สมุด ปากกา กระเป๋าเอกสาร ตามโครงการสร้างเครือข่ายตำบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง