วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายศาสตร์พระราชา จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-59-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อช่วยเหลือผุ้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพนิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว
11  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง