วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3
17  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ ในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง