วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมิเตอร์น้ำประปา หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้ออ่างล้างมือของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง