วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างจ้างยานพาหนะโครงการป้องกันและควบคุมโรคเดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ขนาด 60x80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อปากกาและสมุดในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง