วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 (เส้น 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง