วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - ๓๐๐๐ และ Ltax - Gis (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
เหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - ๓๐๐๐ และ Ltax - Gis (3)
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - ๓๐๐๐ และ Ltax - Gis (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มือจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Muftifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง