วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อปากกาและสมุดในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำเอกสารการอบรม ในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ในโครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อคีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ Wireless จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง