วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างสถาบันอุดมศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมไดสตาร์ทเฟืองทดเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง