วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบการกระจายน้ำสระหนองโสนหมู่ที่ 1 และคลองสำโรง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายและเอกสารผู้เข้าอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างป้ายโครงการ ในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อต้นไม้และหญ้าแฝก ในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างยานพาหนะ(รถสองแถวคันใหญ่) จำนวน 4 คัน เพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง