วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุผู้ยากไร้ กองสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุผู้ยากไร้ กองสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเเนะนำกองสาธารณสุข และป้ายทำเนียบบุคลากร ของกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง