วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.189-67สายทางบ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 - บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 189-001 สายบ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 - บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - ๓๐๐๐ และ Ltax - Gis (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
เหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - ๓๐๐๐ และ Ltax - Gis (3)
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - ๓๐๐๐ และ Ltax - Gis (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มือจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง