วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
เหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างสถาบันอุดมศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมไดสตาร์ทเฟืองทดเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง