วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
เหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานกิจการประปา
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง