วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 (เส้น 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาพร้อมจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง