วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2561
จ้างป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะอันตรายในตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีนชื่อหมู่บ้านและหมายเลข สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และแก้วพลาสติก ตลอดการแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง