เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองตาด

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหาร เทศบาลตำบลหนองตาด ประกอบด้วยองค์กร 2 องค์กร คือ สภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร - สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร - ฝ่ายบริหาร คือนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ที่ปรึกษาและเลขานุการ อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล 2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี 3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี 4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น