เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายจำรัส เสนาปักธงไชย
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
 
  ชื่อ + นายพิสิทธิ์  ธณเตชทัต
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
 
  ชื่อ + นางกุลยาดา  รอยประโคน
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
  ชื่อ + นางศิริพรรณ คุณวงษ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
  ชื่อ + นางสมคิด สายแวว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
  ชื่อ + นายธินพัฒน์  หาญชนะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
                            
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผอ.กองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
  ชื่อ + นางอุบลรัตน์ ศรีหาบุญทัน
  ตำแหน่ง + ผอ.กองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ + nongtad2558@gmail.com
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการเกษตร
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
  ชื่อ + นางกาญจนา  แจทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขฯ
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com